Vedecké štúdie Metódy Wima Hofa

Nasledovné informácie a štúdie sú prebraté a preložené z oficálnej stránky WHM akadémie

Začiatok vedeckého výskumu

To čo dokáže Wim Hof “Ľadový muž“ sa dlho bralo, ako vedecky neuveriteľné. Zmenilo sa to po prvej štúdii na Roudboundskej univerzite v roku 2011.

Táto štúdia ukázala, ako Wim vďaka tejto metóde dokázal ovplyvniť svoj autonómny nervový systém, teda niečo o čom sa myslelo, že to nie je možné. Tento prelomový objav bol publikovaný v PNAS a Nature, zvýšil kredibilitu metódy, doslovne prepísal učebnice biológie a priniesol záujem vedeckej komunity.

Odvedy sa už mnoho vedcov zaujímalo o potencionálne benefity Metódy Wima Hofa. Dnes Wim a jeho tým pokračuje v tejto spolupráci a chystá sa viacero sľubných štúdií. 

Kľúčové vedecké štúdie

Radboudská Univerzita, Holandsko (2014)

  • zameraná na preskúmanie toho, či výsledky prvej štúdie, ktorá bola zameraná len na Wima, je možné zreprodukovať na väčšej skupine. 
  • dvanásti praktikanti Metódy Wima Hofa boli vystavení endotoxínu
  • výsledky ukázali, že rovnako, ako Wim, dokázali kontrolovať svoj sympatický nervový systém a imunitnú odpoveď
  • protizápalové mediátory boli ~ 200% vyššie a zápalové mediátory boli ~ 50% nižšie
  • potencionálne dôležité dôsledky pre stavy spojené so zvýšenými a pretrvávajúcimi zápalmi, hlavne autonómnymi ochoreniami. (2014, Knox a kolektív)

Wayne State University, Michigan, USA (2018)

  • taktiež známa, ako štúdia „Myseľ nad telom (Brain over body) “
  • zameraná na porozumenie schopností mozgu, ktoré umožnili Wimovi zvládnuť vystavenie extrémnemu chladu
  • Wim bol oblečený do špeciálneho obleku, v ktorom bolo možné meniť teplotu a sledovali ho na fMRI a PET skene
  • výsledky ukázali aktiváciu v častiach mozgu, ktoré sú spájané s potlačním bolesti, sebareflexiou, pohodou, hlavne v periakvaduktálnej šedej hmote
  • to môže implikovať zmeny životného štýlu, ktoré majú dosah na viacero klinických syndrómov (2018, Muzik a kolektív)

Aktuálne prebiehajúci výskum

Zápaly a bolesť prebieha v Holandsku v Medicínskom centre  Radboundskej Univerzity v Nijmegene, kde študujú efekty jednotlivých častí WHM na zápaly a bolesť.

Mozgová aktivitaWayne State Univerzita v Michigane, USA, meria efekty WHM na mozgovú aktivitu. Výskum pozostáva z dvoch častí: 1. Efekty pri vystavovaní sa chladu 2. Efekty pri vystavovaní sa chladu spojeným s WHM dýchacími technikami a nastavením mysle.

WHM, mentálne zdravie a odolnosť na stres – Kalifornská Univerzita v San Francisku, kde skúmajú vplyv Metódy Wima Hofa na mentálne zdravie a odolnosť voči stresu 

2020

Vplyv laktátu a pyruvátu pri protizápalových efektoch zapríčinených dobrovoľnou aktiváciou sympatického nervového systému.

Autori: Zwaag J, Ter Horst R, Blaženović I, Stoessel D, Ratter J, Worseck JM, Schauer N, Stienstra R , Netea MG, Jahn D, Pickkers P, Kox M.

Tento výskum rozširuje štúdiu publikovanú v roku 2014 a efektov WHM na náš sympatický nervový systém a vrodenú odpoveď nervového systému. Bolo preukázané, že sympatický nervový systém môže byť vedome aktivovaný použitím techník WHM. Táto štúdia zisťovala, či WHM ovplyvnilo metabolity v plazme a či sú tieto zmeny naviazané na sledované imunomodulačné efekty. To sa preukázalo vo vzťahu ku Coriho cyklu. Štúdia verí, že v rámci trénovanej skupiny to bol laktát a pyruvát, čo prispeli k zvýšeniu protizápalového IL-10 a znížení zápalového IL-1beta, IL-6 a TNF alfa proteínov. Laktát a pyruvát vo vysokých dávkach sa ukázali, že spôsobujú protizápalovú odpoveď nášho imunitného systému. Ako sa ukázalo, náš metabolizmus ovplyvňuje náš imunitný systém. WHM spôsobuje zmeny v metabolizme, čo prispieva k protizápalovej odpovedi nášho organizmu. 

2019

Boj s artritídou” – doplnkový program zahrňujúci dýchacie cvičenia, vystavenie sa chladu a meditácia tlmí zápaly a aktivitu choroby pri axiálnej spondyloartritíde – skúšobná štúdia konceptu 

Autori: G. Buijze, M. de Jong, M. Kox, M. van de Sande, D. van Schaardenburg, R. van Vugt, C. Popa, P. Pickkers, D. Baeten

Hlavným cieľom tejto štúdie je posúdiť, či WHM dokáže modulovať odpoveď vrodeného imunitného systému u pacientov s axiálnou spondyloartitídou, čo je chronické reumatické zápalové ochorenie chrbtice. Táto testovacia štúdia, bola postavená na predošlom výskume, ktorý ukázal, ako zdraví jedinci boli schopný vedome ovplyvniť odpoveď na fyziologický stres spôsobený zápalom, vďaka WHM tréningu. Štúdia sa primárne zameriavala na bezpečnosť praktizovanie metódy pre skupiny pacientov, ale taktiež sledovala zmeny v zápalových markerov, a pacientmi hlásenými prejavmi choroby a kvalite žitia. Výsledky ukázali, že WHM môže byť bezpečne aplikované pri pacientoch s axiálnou spondylartritídou, ktorá je považovaná za prototyp chronických zápalových stavov. Taktiež bol zistený výrazný pokles ESR a CRP zápalových markerov, ktoré sú platnými biomarkermi, pre aktivitu tejto choroby. Štúdia ukázala aj zlepšenie prejavov  ochorenia a kvality života a kvality života po tomto programe. Výsledky teda poukazujú na to, že WHM neumožňuje vedomú aktiváciu imunitnej odpovede pri akútnych zápaloch len zdravím jedincom, ale aj pri stavoch spôsobených chronickými zápalmi.

2018

Mozog nad telom / Brain over body” – Štúdia vedomej regulácie autonómnych funkcií počas vystavovania sa chladu

Autori : O. Muzik, K. Reilly, V. Diwadkar Wayne State Univerzita Škola Medicíny 

V tejto práci bola prevedená, štúdia pri ktorej sa zobrazovali a merali časti mozgu a periférie, ktoré umožňujú “Ľadovému mužovi” zvládnuť chlad vďaka technikám Metódy Wima Hofa. Výsledky preukázali presvedčivé dôkazy na prvenstvo, ktoré v tom zohráva mozog (CNS) oproti telu (periférne mechanizmy) pri mediácii reakcií Ľadového muža na vystavenie sa chladu chladu. Taktiež naznačili zaujímavú možnosť, že WHM môže umožniť praktikantom vytvoriť si vyšší level kontroly kľúčových komponentov autonómneho systému, ktoré by mali možnosť využiť zmenu životného štýlu na zvládnutie rôznych klinických syndrómov.

2015

Rola očakávania výsledkov pri tréningovom programe pozostávajúcom z meditácie, dýchacých cvičení a vystavovaniu sa chladu na odpoveď na podanie endotoxínu: štúdia potvrdenia princípu. 

Autori:  H. van Middendorp, M. Kox, P. Pickkers, A.W.M. Evers – Radboud University Medical Centre 

Táto práca pridáva informácie k predošlej štúdii publikovanej v roku 2014, zameranej na schopnosť zdravých  jedincov vedome ovplyvniť odpoveď na fyziologický stres spôsobený zápalom, vďaka WHM tréningu. Išlo o štúdie dôkazu princípu, ktorá skúmala, ako očakávania môžu zohrávať rolu pri výsledkoch procedúr. Boli objavené indikácie, že všeobecné optimistické očakávania sú determinantom pre autonómnu a imunitnú reakciu na zápaly vyvolané tréningom.

2014

Vedomá aktivácia sympatického nervového systému a tlmenie vrodenej imunitnej reakcie u ľudí.

Autori : M. Kox, P. Pickkers et al. – Radboud University Medical Center (publikované v PNAS)

V tejto práci, boli vyhodnocované efekty Metódy Wima Hofa na autonómny nervový systém. Skupina dvanástich ľudí bola trénovaná podľa Metódy Wima Hofa, predtým, ako podstúpili experiment, ktorý navodzoval zápal a normálne sa prejavovali symptómy, ako pri chrípke. V porovnaní s kontrolnou skupinou,  ktorá nebola trénovaná podľa Wim Hof Metódy sa u trénovaných účastníkoch prejavilo menej typických príznakov, nižšia úroveň pro- zápalových mediátorov a zvýšená úroveň  epinefrínu v plazme. Vo výsledku sa ukázalo, že trénovaná skupina bola schopná vedome ovplyvniť aktivitu svojho sympatického nervového systému.

Tréningom riadená hyperventilácie môže urýchliť aklimatizáciu na výšku 

Autori : G. Buijze, M.T. Hopman

Táto správa sa venuje efektom Metódy Wim Hofa na akútnu výškovú chorobu. Počas expedície na Mt. Kilimanjaro skupina 26 turistov, trénovaných v Metóde Wima Hofa využila dýchacie techniky vo veľkej miere, ako prevenciu, alebo ak to bolo potrebné na zvrátenie symptómov akútnej výškovej choroby.

Časté extrémne vystavovanie sa chladu, hnedý tuk a chladom vyvolaná termogenéza: Štúdia jednovaječných dvojčiat 

Autori : J. Vosselman, W.D. van Marken-Lichtenbeld – Maastricht University Medical Center

Štúdia testovala efekty životného štýlu s častým vystavovaním sa extrémnemu chladu na hnedé tukové tkanivo a chladom vyvolanú termogenézu. Experiment porovnával Wim Hofa, ktorý je zvyknutý vystavovať sa extrémnemu chladu pravidelne s jeho jednovaječným bratom, ktorý tento zvyk nemá. Obaja využili dýchanie podobné Tummo technikám. Výsledok neukázal výrazný rozdiel medzi úrovňou hnedého tuku, či termogenézy o oboch jedincov. Napriek tomu teplota WImovho tela klesla o menej stupňov a subjektívny pocit bol taktiež pozitívnejší. Taktiež vytvárané telesné teplo u oboch bratov bolo vyššie, ako priemerne u iných ľudí. Takže to vyzerá, že dýchanie cvičenie podobné Tummo technikám môže spôsobovať ďalšiu tvorbu tepla.

2012

Vplyv koncentrácie / meditácie na aktivitu autonómneho nervového systému a vrodenú imunitnú odpoveď : prípadová štúdia 

Autori : M. Kox, M. Hopman, P. Pickkers. et al. – Radboud University Medical Center

Táto prípadová štúdia bola prevedená po tom, ako Wim Hof tvrdil, že dokáže ovplyvniť svoj autonómny nervový systém  a tým aj vrodenú odpoveď imunitného systému. Meraná bola miera zápalu počas 80 minútového celotelového ponorenia v ľade a praktizovanie Wim Hof Method koncentračných techník. K tomu prebiehal aj experiment s endotoxímiou na študovanie Wimovej in vivo vrodenej imunitnej odpovede. Výsledky ukázali ako techniky Metódy Wima Hofa vyvolali kontrolovanú odpoveď na stres. Táto odpoveď je charakteristická aktiváciou sympatického nervového systému, ktorý utlmuje vrodenú odpoveď imunitného systému. Takže v tejto štúdii Wim Hof preukázal jeho schopnosť ovplyvniť jeho autonómny nervový systém.

2009

Krvné testy počas meditácie a dychových cvičení v New Yorku vedené Dr. K. Kamlerom & G. Stewartom

Počas Wimowho pokusu o svetový rekord o kompletné ponorenie v ľade, iba v šortkách, prehltol kapsulu so senzorom monitorujúcim jeho telesnú teplotu. Tá začala na 37 °C / 98.6 °F a klesla na 31.1 °C / 88 °F po 75 minútach vystavovania sa chladu. Pozoruhodne jeho vnútorná teplota počas ďalších 20 minútach  stúpla na 34.4 °C / 94 °F. Štandardná medicínska dogma mala za to, že pokiaľ telesná teplota v strede klesne pod 32.2 °C / 90 °F telo nie je schopné samé sa zahriať sa naspäť. A teda pokiaľ nedostane teplo z externého zdroja teplota bude už len klesať, až nastane smrť kvôli podchladeniu. Wim však ukázal, že dokáže svoju vnútornú teplotu zdvihnúť z 31.1 °C na 34.4 °C vďaka využitiu techník Metódy Wima Hofa.

2007

Krvné testy počas meditácie a dychových cvičení – Feinsteinov Inštitút – Dr. K. Trace